REGULAMIN SERWISU programatorbeko.pl


regulamin-programator.pdf
(189,8 KB)
Pobierz  

Regulamin serwisu internetowego programatorbeko.pl oraz ogólnych
warunków promocji „kup produkt – otrzymasz nagrodę gwarantowaną”

 

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego programatorbeko.pl administrowanego przez firmę Beko Polska S.A. Z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 366, kod pocztowy: 02-819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078147, NIP 525-20- 73-573, o kapitale zakładowym/wpłaconym w wysokości 10 mln zł, a także warunki ogólne promocji pod ogólną nazwą: „kup produkt – otrzymasz nagrodę gwarantowaną” organizowanych przez ww. podmiot w serwisie internetowym programatorbeko.pl.
1.2 Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej programatorbeko.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
1.3 Korzystanie przez Użytkownika z serwisu programatorbeko.pl oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. DEFINICJE
2.1 Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a) 4 ALL - Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 159a, kod pocztowy: 02-729 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312564, NIP 521-350-26- 27, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, prowadząca na zlecenie Beko Promocje;
b) Administrator Beko Polska S.A. ul. Puławska 366 przedsiębiorców 525-20-73-573,
c) Gospodarstwo Domowe - gospodarstwo domowe tworzone przez jedną lub więcej osób zamieszkujących w jednym domu lub mieszkaniu, lub zameldowanych w tym samym miejscu;
d) Hasło - hasło dostępu do Serwisu generowane automatycznie i zmienione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Serwisu, składające się wyłącznie z cyfr oraz małych i wielkich liter, niezawierające polskich znaków;
e) Informacja Szczegółowa o Promocji – informacje szczegółowe dotyczące danej Promocji oraz warunków skorzystania z niej przez Użytkowników, zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Szczegóły promocji” zawierające informacje o Produktach Promocyjnych, Nagrodach i Okresie Promocji stanowiące uzupełnienie Regulaminu;
f) Login – zweryfikowany adres e-mail Użytkownika służący do zalogowania się do Serwisu;
g) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
h) Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Administratora pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, umożliwiające skorzystanie z Promocji, a także modyfikację danych osobowych podanych przez Użytkownika; lub Beko - Beko Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy 7B, kod pocztowy: 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078147, NIP o kapitale zakładowym/wpłaconym w wysokości 10 mln zł;
i) Nagroda – nagroda przysługująca Użytkownikowi w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie i Informacji Szczegółowej o Promocji;
j) Okres Promocji – okres Promocji zorganizowanej na podstawie Regulaminu i Informacji Szczegółowej o Promocji;
k) Produkty Promocyjne – produkty z asortymentu marki Beko, biorące udział w Promocjach, znajdujące się w ofercie handlowej Punktów Sprzedaży Produktów Promocyjnych, które to produkty zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski przez Beko oraz których opis znajduje się w Serwisie oraz na stronie internetowej Beko pod adresem: www.Beko.com.pl;
l) Promocja – promocja, w której Uczestnik może otrzymać Nagrodę w zamian za nabycie Produktu Promocyjnego, organizowana i prowadzona przez Beko (pod ogólną nazwą „kup produkt – otrzymasz nagrodę gwarantowaną”), na zlecenie którego przy realizacji Promocji działa 4 ALL; do Promocji zastosowanie ma Regulamin oraz Informacja Szczegółowa o Promocji;
m) Punkty Sprzedaży Produktów Promocyjnych – sklepy i inne placówki handlowe, w tym sklepy internetowe, w których prowadzona jest sprzedaż Produktów Promocyjnych, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
n) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu programatorbeko.pl oraz określający ogólne warunki Promocji;
o) Serwis – serwis internetowy programatorbeko.pl, w którym zamieszczane są informacje o Promocjach oraz służący do komunikacji z Użytkownikami;
p) Uczestnik – Użytkownik biorący udział w Promocji;
q) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest konsumentem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzysta z Serwisu lub dodatkowo Promocji i zaakceptowała Regulamin. internetowego

3. UŻYTKOWNIK SERWISU
3.1 Użytkownikiem może być wyłącznie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i spełniający wszystkie warunki określone w Regulaminie.
3.2 Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mogą korzystać z Serwisu, ani nie mogą wziąć udziału w Promocji.
3.3 Ani pracownicy Beko, ani 4 ALL, ani też pracownicy lub współpracownicy partnerów handlowych Beko, w szczególności sprzedawcy, a także członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Promocjach. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1 Serwis służy do komunikacji pomiędzy Beko a Użytkownikami oraz umożliwia Użytkownikom korzystanie z Promocji zgodnie z ich szczegółowymi regulaminami.
4.2 Założenie Konta oraz korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
4.3 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jednoznaczne jest z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu.
4.4 Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto.
4.5 Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się. Nie jest możliwe korzystanie z Serwisu jako Użytkownik anonimowy.
4.6 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@programatorbeko.pl zgłaszając dyspozycję usunięcia Konta. Wraz z usunięciem Konta usunięte zostaną na stałe i bezpowrotnie z Serwisu wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika oraz rejestracje w Promocjach.
4.7 Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
c) Użytkownik nie w Regulaminie; zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora
d) Użytkownik podejmuje lub próbuje podjąć działania zmierzające do ingerowania w struktury Serwisu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób takich działań i zastosowaną technikę.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1 Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową.

6. UCZESTNICTWO W PROMOCJACH
6.1 Organizatorem wszystkich Promocji pod ogólną nazwą: „Kup produkt – otrzymasz nagrodę gwarantowaną” jest Beko, na którego zlecenie działa 4 ALL.
6.2 Z Promocji skorzystać może wyłącznie Użytkownik.
6.3 Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu i Informacji Szczegółowej o Promocji. 6.4 Każda z Promocji organizowanych przez Beko posiada własną nazwę oraz ma do niej zastosowanie Regulamin. Warunki techniczne oraz informacje szczegółowe (np. Okres Promocji, Produkty Promocyjne, Nagrody) dotyczące Promocji zostaną przedstawione w Informacji Szczegółowej o Promocji jako uzupełnienie Regulaminu.
6.5 Promocja obowiązuje przez Okres Promocji wskazany w Informacji Szczegółowej o Promocji. Okres Promocji może zostać wydłużony przez Beko.
6.6 Promocja dotyczy Produktów Promocyjnych szczegółowo wskazanych w Informacji Szczegółowej o Promocji na stronie internetowej Serwisu w zakładce dotyczącej danej Promocji.
6.7 Jeden Produkt Promocyjny może wziąć udział tylko w jednej Promocji. Nie dotyczy to promocji obejmującej wydłużony do 5 lat okres gwarancji.
6.8 Promocje organizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.9 Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego odpowiedniego dla danej Promocji w Okresie Promocji oraz posiadanie oryginału paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji.
6.10 W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
a) dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji w Punkcie Sprzedaży Produktów Promocyjnych oraz zachować oryginał paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego;
b) w terminie 14 dni od zakupu zarejestrować się (wprowadzić i zapisać) przy pomocy formularza znajdującego się na stronie internetowej www.programatorbeko.pl, podając wszystkie podane poniżej dane: dane produktowe (nazwa Promocji, typ Produktu Promocyjnego, model Produktu Promocyjnego, numer seryjny, miejscowość zakupu, sieć lub nazwę sklepu, datę zakupu, cenę produktu), dane osobowe kontaktowy); (imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, telefon
c) dokonując rejestracji za pomocą formularza internetowego - załączyć kopię paragonu albo faktury VAT w formacie .jpg lub .pdf, potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji
d) w przypadku Promocji, w której przewidziana została możliwość dokonywania rejestracji telefonicznej, wysłać w terminie 14 dni od daty zakupu Produktu Promocyjnego (decyduje data stempla pocztowego) kopię paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji na poniższy adres 4 ALL: Agencja Reklamowa 4 ALL ul. Rolna 159 a 02-729 Warszawa
e) dokonać wyboru Nagrody;
f) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w Regulaminie;
g) potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego znajdującego się w mailu wysłanym do Użytkownika po dokonaniu rejestracji zgodnie z punktem 6.10 b) powyżej.
6.11 Szczegółowe informacje dotyczące dokonania rejestracji w danej Promocji, zgodnie z punktem 6.10 b) Regulaminu, a także ewentualna możliwość dokonania rejestracji telefonicznej, o której mowa w punkcie 6.10 d) Regulaminu, znajdują się w Informacji Szczegółowej o Promocji na stronie www.programatorbeko.pl.
6.12 Przesłana, zgodnie z postanowieniem punktu 6.10 b) Regulaminu, kopia paragonu albo faktury VAT powinna zawierać dokładne określenie zakupionego Produktu Promocyjnego, w szczególności jego nazwę i model.
6.13 Z każdego Gospodarstwa Domowego w Promocji udział może wziąć tylko jeden Uczestnik; może on wziąć udział w Promocji tylko jeden raz i przysługuje mu tylko jedna Nagroda.
6.14 Przyznawanie Nagród będzie się odbywać w każdym dniu roboczym, w miarę dokonywania rejestracji przez Uczestników, o której mowa w punkcie 6.10 b) Regulaminu.
6.15 Zgłoszenia Uczestników niespełniające wszystkich w Regulaminie nie będą brały udziału w Promocji. warunków określonych
6.16 Rejestracja Uczestników zostanie potwierdzona poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres e-mail oraz na stronie internetowej Serwisu po zalogowaniu się przez Użytkownika do Serwisu przy pomocy Loginu i Hasła.
6.17 Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w punkcie 6.10 b) Regulaminu, każdy z Uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia informacji o statusie dokonanej rejestracji po zalogowaniu się do Serwisu; wskazany zostanie jeden z trzech etapów procesu przyznawania temu Uczestnikowi Nagrody, tj.: „Rejestracja oczekuje na akceptację” – po dokonaniu rejestracji przez Uczestnika, „Rejestracja została zaakceptowana” albo „Rejestracja nie została zaakceptowana”, „Nagroda została wysłana na wskazany w rejestracji adres”.

7. NAGRODY
7.1 Nagrodami w Promocji są produkty wskazane w Informacji Szczegółowej o Promocji. Wszystkie Nagrody objęte są gwarancją producenta.
7.2 Wartość poszczególnych Nagród według sugerowanych cen detalicznych oraz ich łączna ilość zostaną określone w Informacji Szczegółowej o Promocji na stronie internetowej Serwisu.
7.3 Beko będzie informować Uczestników o zbliżającym się momencie wyczerpania Nagród poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Serwisu w zakładce dotyczącej danej Promocji.
7.4 W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością wybranej Nagrody, Beko zastrzega sobie prawo do przekazania Uczestnikowi innej Nagrody o zbliżonej wartości rynkowej i zbliżonej specyfikacji.
7.5 Nagrody będą przesyłane pocztą kurierską bezpośrednio na adres uprawnionego Uczestnika podany podczas rejestracji, w terminie do 60 dni od dokonania weryfikacji prawidłowej rejestracji Uczestnika w danej Promocji.
7.6 Nagrody przekazywane w ramach Promocji, na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż ich jednostkowa wartość nie przekracza 760 zł.
7.7 Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. Niewykorzystane Nagrody w Promocji przechodzą do dyspozycji Beko. Nagrody będą wydawane do wyczerpania asortymentu.
7.8 4 ALL ma prawo do żądania od Uczestników ponownego przesłania kopii dowodu zakupu Produktów Promocyjnych pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7.9 Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku: r) niedokonania rejestracji, o której mowa w punkcie 6.10 b) Regulaminu, s) niewysłania kopii paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego na adres 4 ALL, zgodnie z punktem 6.10 c) i d) Regulaminu lub niezałączenie kopii paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego w Okresie Promocji podczas dokonywania rejestracji przy pomocy formularza internetowego, zgodnie z punktem 6.10 b) Regulaminu lub na żądanie 4 ALL, zgodnie z punktem 6.8 Regulaminu, t) przekazania danych uniemożliwiających lub utrudniających identyfikację Uczestnika, u) próby uzyskania Nagrody niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Informacją Szczegółową o Promocji.
7.10 Nagrody będą przyznawane według kolejności rejestracji zgłoszeń w Promocji.
7.11 Nagrody będą przekazywane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.12 Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy dostarczona Nagroda nie posiada widocznych uszkodzeń oraz sprawdzić zawartość przesłanej Nagrody.

8. OCHRONA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA HANDLOWA
8.1 Korzystanie z Serwisu i wzięcie udziału w Promocji możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się przy pomocy Loginu i Hasła.
8.2 Użytkownik nie może dokonać zmiany adresu e-mail będącego jego Loginem do Serwisu.
8.3 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne w celu korzystania z Serwisu oraz wzięcia udziału w Promocjach, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
8.4 W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo), adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Dodatkowo Użytkownik może podać następujące informacje: źródło wiedzy o Serwisie, drugi numer telefonu, wielkość miejscowości zamieszkania, grupa wiekowa.
8.5 Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest Beko Polska S.A. Z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą udostępniane spółce Agencja Reklamowa 4 ALL sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-792 Warszawa w celu obsługi Serwisu oraz realizacji Promocji.
8.6 Beko będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu obsługi Serwisu oraz realizacji Promocji, w tym wydania Uczestnikowi Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Beko.
8.7 Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
8.8 Użytkownik oraz Uczestnik mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz Uczestnika jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z Serwisu i uczestnictwo w Promocjach nie jest możliwe.
8.9 Beko dołoży szczególnej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników i Uczestników. Beko z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i Uczestników. W szczególności Beko zabezpiecza należycie dane osobowe przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Beko sprawuje stałą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz ogranicza dostęp do tych danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu i obsługi Promocji.
8.10 Użytkownik lub Uczestnik mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Beko informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika lub Uczestnika adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Regulamin będzie dostępny w siedzibie Administratora, w siedzibie 4 ALL oraz na stronie internetowej www.programatorbeko.pl.
9.2 Zasady, mechanika, opis i ilość Nagród w danej Promocji znajdować się będą na stronie www.programatorbeko.pl w Informacji Szczegółowej o Promocji w zakładce danej Promocji.
9.3 Reklamacje dotyczące Serwisu mogą być zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres 4 ALL.
9.4 Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na piśmie (listem poleconym) na adres 4ALL.
9.5 Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika lub Uczestnika, opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
9.6 Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania promocji oraz w ciągu jednego miesiąca (30 dni) po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
9.7 Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Administrator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz Informacji Szczegółowej o Promocji, jeśli reklamacja związana jest z Promocją. O decyzji Administratora Użytkownik lub Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) lub listem zwykłym.
9.8 Promocje, których ogólne warunki zostały określone w punktach 5 i 6 Regulaminu, nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, ani loteriami promocyjnymi, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
9.9 Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz Informacji Szczegółowej o Promocji.
9.10 Regulamin nie ma zastosowania do akcji i promocji innych niż Promocje organizowane w ramach Programatora Korzyści Beko.
9.11 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w Informacji Szczegółowej o Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
9.12 Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.01.2012 r.
9.13 Korekta regulaminu naniesiona została dnia 21.08, dotyczyła § 6 pkt.: 6.10 g), 6.11, 6.12, 6.14, 6.17 oraz § 7 pkt.: 7.9.