Regulamin promocji

Regulamin programu promocyjnego „Uprość sobie życie!”

§ 1 (Postanowienia ogólne)

 1. Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą „Uprość sobie życie!” (dalej: „Program”) jest Agencja Reklamowa 4ALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-729), ul. Rolna 159A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312564, kapitał zakładowy 50.000 zł, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213502627 (dalej: „Organizator” ).

 2. Program organizowany i prowadzony jest na zlecenie spółki Beko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (w całości opłacony), numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252073573 (dalej: „Beko”).

 3. Programem objęte są modele suszarek automatycznych Beko wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Produkt”).

 4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski w okresie od dnia 17 września do dnia 30 listopada 2018 r ,tj. zakupienie Produktów w dniu 17.09-30.11.2018 roku uprawnia Kupującego do wzięcia udziału w Programie.

 5. Program prowadzony jest z wykorzystaniem serwisu internetowego pod adresem www.programatorbeko.pl (dalej: „Serwis”), pod którym także prowadzony jest sklep internetowy prowadzony przez Agencję Reklamową 4ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 6. W Programie może uczestniczyć wyłącznie zarejestrowany użytkownik Serwisu, tj. użytkownik posiadający konto w Serwisie (dalej: „Uczestnik”), który jest osobą fizyczną oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W celu utworzenia konta (dalej: „Konto”) w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz ustawienie indywidualnego hasła. Szczegółowe zasady utworzenia konta w Serwisie określa regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem: https://programatorbeko.pl/regulamin .

 7. Pracownicy Beko, ani 4 ALL, ani też pracownicy lub współpracownicy partnerów handlowych Beko, w szczególności sprzedawcy, a także członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Programie. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 8. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora, zaś w przypadku korespondencji elektronicznej na adres promocjabeko@4-all.pl.

§ 2. (Zasady Programu)

 1. Za zakup Produktu w okresie od dnia 17 września 2018 do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data na paragonie lub fakturze) Uczestnik nabywa uprawnienie do zakupu w bardzo promocyjnej cenie w wysokości: 5,00 (słownie: pięć) złotych brutto - określonych Produktów Promocyjnych (dalej: „Produkty Promocyjne”).

 2. Produkty Promocyjne to: Odkurzacz Pionowy VRT61818VW (sugerowana cena detaliczna 605,00zł), Stacja Parowa SGA7126P (sugerowana cena detaliczna 499,00zł), Żelazko Parowe SPM7128P (sugerowana cena detaliczna 299,00zł).

 3. Jeżeli Uczestnik zakupi Model Produktu DPY8506GXB1, MDH8634RX, DH8634GX, DH8444RXM, DH8644RX, MDH9544RX - będzie uprawniony wybrać jeden z następujących Produktów Promocyjnych: Odkurzacz Pionowy VRT61818VW, Stacja Parowa SGA7126P. Jeżeli Uczestnik zakupi Model Produktu DS8433RX, DS8312PX, DS8412GX, MDS8412RX, DS7433RX, DS7434RX, będzie uprawniony do otrzymania Produktu Promocyjnego w postaci: Żelazko Parowe SPM7128P.

 4. W celu nabycia uprawnienia do dokonania zakupu Produktów Promocyjnych - Uczestnik w okresie od dnia 17 września 2018 do dnia 30 listopada 2018 r po uprzednim założeniu Konta - powinien zarejestrować zakup Produktu za pośrednictwem strony www.programatorbeko.pl z wykorzystaniem formularza dostępnego pod linkiem: programatorbeko.pl/promocje/uprość-sobie-zycie z tym zastrzeżeniem, że rejestracja powinna nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu.

 5. W Programie jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie jeden Produkt.

 6. Rejestracja zakupu Produktu w ramach Programu wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji na ten produkt oferowanych przez Beko.

 7. W procesie rejestracji zakupu Produktu - Uczestnik będzie zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych: e-mail, hasło do rejestracji, imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania (adres do korespondencji), numer telefonu; dane produktu: model, numer seryjny urządzenia, cena brutto, data zakupu oraz dołączyć skan lub wyraźne zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup (rachunek lub faktura) z wyszczególnionym modelem Produktu. Rejestracja kończy się przekazaniem Uczestnikowi kuponu promocyjnego („Kupon”) ze statusem nieaktywny.

 8. Po zakończonym procesie rejestracji, Organizator w terminie maksymalnie 14 dni dokona weryfikacji danych objętych zgłoszeniem w celu aktywacji Kuponu. W przypadku wątpliwości lub nieprawidłowości rejestracji – Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem wysyłając informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 9. W przypadku negatywnej weryfikacji Rejestracji lub nieuzupełnienia rejestracji o dokumenty lub informacje wskazane przez Organizatora – Organizator usuwa wszelkie dane Uczestnika.

 10. Po zakończonej pozytywnie weryfikacji – Organizator prześle Uczestnikowi informację, ze wskazaniem, że Kupon uprawniający do zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepie internetowym jest aktywny.

 11. Liczba rejestracji Produktów w ramach Programu jest ograniczona do 2.700 poprawnych rejestracji.

 12. Kupon nie stanowi ekwiwalentu pieniądza, nie podlega wymianie na pieniądze, jak również nie posiada zdolności umarzania wierzytelności. Kupon nie może być przedmiotem sprzedaży, ani przedmiotem żadnej innej czynności cywilnoprawnej.

§ 3 (Sklep i sprzedaż Produktów Promocyjnych)

 1. Uczestnik będzie uprawniony dokonać zakupu Produktu Promocyjnego on line z wykorzystaniem Kuponu w terminie do 31 grudnia 2018 roku, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.programatorbeko.pl . (dalej: „Sklep”).

 2. Sprzedawcą Produktów Promocyjnych w Sklepie jest Agencja Reklamowa 4ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 159A.

 3. Warunkiem zakupu Produktu Promocyjnego na warunkach opisanych w Programie jest zapłata Ceny Produktu Promocyjnego, tj. kwoty 5 złotych za pośrednictwem systemu płatności payU, tj. przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.

 4. Produkty Promocyjne zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności podane zostały informacje o właściwościach towaru oraz zdjęcia towaru, a także cena Produktu Promocyjnego z Kuponem i bez Kuponu.

 5. Zamówienie na Produkt Promocyjny (dalej: „Zamówienie”) składane jest przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu, w tym podania danych niezbędnych do wysyłki Produktu Promocyjnego Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu i 24h na dobę. Ostatnim dniem składania zamówień jest dzień 31 grudnia 2018 roku.

 6. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktu Promocyjnego z dostępnej w momencie składania Zamówienia oferty Produktów Promocyjnych, a następnie dokonać potwierdzenia Zamówienia.

 7. Po złożeniu Zamówienia i zapłacie Ceny - Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informacje odnośnie zamówionego Produktu Promocyjnego.

 8. Złożenie Zamówienia i otrzymanie potwierdzenia przez Uczestnika stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży Produktu Promocyjnego na odległość zawartą pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.

 9. Termin realizacji złożonego przez Uczestnika Zamówienia wynosi do 60 dni od daty potwierdzenia Zamówienia oraz zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora Ceny. Zakupiony Produkt Promocyjny dostarczany jest przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do każdego przesyłanego towaru dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT/paragonu oraz list gratulacyjny.

 10. Wszystkie ceny na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT).

 11. Produkty Promocyjne oferowane w Sklepie są fabrycznie zapakowane, oryginalne i nowe.

 12. Każdy Produkt Promocyjny kupiony w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowany na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 13. W przypadku wystąpienia wady Produktu Promocyjnego Uczestnik jest uprawniony do żądania:

  1. wymiany towaru na wolny od wad,

  2. naprawy towaru,

  3. obniżenia ceny za jaką Uczestnik faktycznie nabył towar,

  4. odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna.

 1. W celu złożenia reklamacji Uczestnik zgłasza Organizatorowi zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie opisu wady oraz określenie swojego żądania. W przypadku żądania obniżenia Ceny, Uczestnik określa dodatkowo kwotę, o jaką Cena za którą towar rzeczywiście nabył ma zostać obniżona.

 2. W przypadku żądania w ramach reklamacji wymiany lub naprawy towaru, bądź odstąpienia od umowy z uwagi na istotną wadę towaru wraz z reklamacją Uczestnik powinien dostarczyć na koszt Organizatora reklamowany towar.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z opinią, co do niezasadności reklamacji.

 4. W razie pozytywnego rozpatrzenia żądania wymiany lub naprawy towaru Organizator wyśle niezwłocznie do Uczestnika na swój koszt towar naprawiony lub nowy. W przypadku uwzględnienia żądania o obniżenie ceny Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę określoną przez niego w żądaniu, nie później niż w terminie 14 dni od uwzględnienia żądania.

 5. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj. w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, składając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzednim dostępny jest także na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://programatorbeko.pl /odstapienieodumowy.pdf .

 6. Do zachowania terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy aby Uczestnik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

 7. Odstępując od umowy sprzedaży Uczestnik powinien zwrócić towar do Organizatora niezwłocznie i na swój koszt, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika, Organizator zwróci należność faktycznie uiszczoną przez Uczestnika za towar. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki Uczestnik zapłacił za towar lub w formie określonej przez Uczestnika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 4 (Dane osobowe)

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika na potrzeby założenia konta w Serwisie, rejestracji i weryfikacji w zakresie niezbędnym do aktywowania kuponu, a także danych osobowych Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im drogą elektroniczną informacji handlowych jest BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, zaś danych osobowych w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, jego realizacji, a także obsługi ewentualnych z tego tytułu reklamacji jest Agencja Reklamowa 4ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 159 A.

 2. BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przetwarza następujące dane osobowe:

  1. dane podane w formularzu rejestracyjnym konta w Serwisie, tj. adres e-mail, hasło -podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta w Serwisie i wzięcia udziału w Programie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu, gdyż służą one także do logowania się do Sklepu internetowego;

  2. dane podane w formularzu rejestracyjnym produktu, tj. e-mail, hasło do rejestracji, imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania (adres do korespondencji), numer telefonu; dane produktu: model, numer seryjny urządzenia, cena brutto, data zakupu skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup (rachunek lub faktura) z wyszczególnionym modelem Produktu – podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia weryfikacji w zakresie niezbędnym do aktywowania kuponu. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rejestracji zakupionego produktu, przeprowadzeniem weryfikacji w celu aktywacji kuponu, a tym samym wzięciem udziału w Programie.

  3. dane osobowe na potrzeby przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach BEKO, o organizowanych konkursach, promocjach na podany podczas tworzenia konta w Serwisie, o ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, tj. adres e-mail – podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania takich informacji.

 3. Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane są w celu:

  1. organizacji i przeprowadzenia Programu, w tym utworzenia konta w Serwisie, rejestracji zakupionego produktu, tj. na podstawie umowy, jaką jest niniejszy Regulamin programu promocyjnego „Uprość sobie życie”, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż okres uczestnictwa Uczestnika w Programie promocyjnym;

  2. realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem Uczestnika w Programie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez czas przedawnienia tych roszczeń.

  3. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym informacji o produktach BEKO, organizowanych konkursach, promocjach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Uczestnika). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania uprzednio udzielonej zgody.

 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione:

  1. na podstawie stosownej umowy, o jakiej mowa w art. 28 RODO naszym podwykonawcom wspierającym nas w organizacji i przeprowadzeniu Programu, tj. Agencji Reklamowej 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także innym, w tym świadczącym usługi serwisowania oprogramowania, dostarczaniu usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym, doradczym. Dostęp do danych przez wykonawców w każdym przypadku ograniczony zostanie do wypełnienia wyłącznie ich zadań w ramach organizowanej Promocji czy prowadzenia Serwisu. Dane mogą być przekazane organom państwowym.

 5. Wzięcie udziału w Programie promocyjnym „Uprość sobie życie” jest dobrowolne, lecz wymaga potwierdzenia przez Uczestnika, że zapoznał się i akceptuje Regulamin programu promocyjnego „Uprość sobie życie”. Potwierdzenia dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod formularzem rejestracyjnym do Serwisu.

 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przy tworzeniu konta w Serwisie na potrzeby organizowanych i prowadzonych przez BEKO S.A. programów promocyjnych, konkursów jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w programie. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano przed cofnięciem.

 7. Wyrażenie zgody na przekazanie Agencji Reklamowej 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (do korespondencji), adresu e-mail, numeru telefonu podanych podczas rejestracji do Serwisu i rejestracji zakupionego produktu w celu realizacji procesu zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia jego prawidłowego przebiegu.

 8. Wzięcie udziału w Programie promocyjnym „Uprość sobie życie” jest dobrowolne, lecz wymaga potwierdzenia przez Uczestnika, że zapoznał się z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie www.programatorbeko.pl/regulamin . Potwierdzenia dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa pod formularzem rejestracyjnym do Serwisu.

 9. Wyrażenie zgody na otrzymywanie od BEKO S.A. informacji (w tym handlowych) o produktach, konkursach i promocjach za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i w każdym momencie zgoda ta może zostać wycofana.

 10. Administratorem danych osobowych Uczestnika w zakresie prowadzenia Sklepu internetowego i dokonywanych za jego pośrednictwem zamówień jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celu realizacji obowiązku prawnego - podatkowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za jaki uznaje się ustalenie, dochodzenia i obronę ewentualnych roszczeń wynikających z dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego transakcji zakupu. Dane po wywiązaniu się z postanowień regulaminu, będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przez czas wskazany w przepisach prawnych odnoszących się do przechowywania dokumentacji księgowej, zaś w zakresie wykonania prawnie uzasadnionego interesu – przez czas określony w przepisach prawnych do dochodzenia roszczeń. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego mogą być udostępnione na podstawie umowy, innym podmiotom wspierającym Agencję w prowadzeniu sklepu, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, IT, doradczym, kurierom, serwisowi PayU. Dane mogą być także przekazane organom państwowym.

 11. Osobie, której dane dotyczą w zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, a ponadto prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Wnioski o realizację praw należy składać do właściwego ze względu na zakres i cel przetwarzania danych osobowych Administratora:

  1. BEKO S.A. – za pośrednictwem adresu e-mail wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych inspektor@beko.com.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby;

  2. Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. – za pośrednictwem adresu e-mail promocjabeko@4-all.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby.

§ 5 (Reklamacje w Programie)

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 31.12.2018 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: promocjabeko@4-all.pl bądź też na piśmie na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

 2. W reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Ponadto w przypadku reklamacji na piśmie Uczestnik powinien również wskazać swój adres korespondencyjny.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób w jaki reklamacja została nadesłana.

 4. Postanowienia powyższe w żaden sposób nie uchybiają postanowieniom § 3 w zakresie uprawnień Uczestnika do złożenia reklamacji odnośnie zakupionego towaru.

§ 6 (Postanowienia końcowe)

 1. Treść niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku umieszczonego w Serwisie pod następującym adresem: www.beko.pl/promocje/uprosc-sobie-zycie/regulamin

 2. W zakresie wskazanym w § 3 niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Uczestnikiem.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.