Regulamin programu promocyjnego korzyści Beko

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem programu prowadzonego pod nazwą „Korzyści Beko” (dalej „Program”) jest Agencja Reklamowa 4ALL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-729), ul. Rolna 159A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312564, kapitał zakładowy 50.000 zł, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213502627 (dalej „Organizator”).
 2. Program organizowany i prowadzony jest na zlecenie spółki Beko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, kapitał zakładowy 10.000.000 zł (w całości opłacony), numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252073573 (dalej „Beko”).
 3. Programem objęte są chłodziarki oraz zmywarki oznaczone znakiem towarowym Beko wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Produkt”).
 4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski w okresie od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., z tym że okres zakupu Produktów uprawniający do udziału w Programie upływa z dniem 31 sierpnia 2016r. (okres zakupu Produktu).
 5. Program prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego o adresie www.programatorbeko.pl (dalej „Serwis”).
 6. W Programie może uczestniczyć wyłącznie zarejestrowany użytkownik Serwisu, tj. użytkownik posiadający konto w Serwisie (dalej „Uczestnik”), który posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zasady utworzenia konta w Serwisie określa regulamin Serwisu dostępny pod adresem: http://programatorbeko.pl/regulamin .
 7. Ani pracownicy Beko, ani 4 ALL, ani też pracownicy lub współpracownicy partnerów handlowych Beko, w szczególności sprzedawcy, a także członkowie rodzin tych osób nie mogą brać udziału w Promocjach. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 8. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora, zaś w przypadku korespondencji elektronicznej na adres promocjabeko@4-all.pl.
§ 2
Zasady Programu
 1. Za zakup Produktu w okresie od dnia 10 czerwca 2016r. do dnia 31 sierpnia 2016r. (decyduje data na paragonie lub fakturze) Uczestnikowi przyznane zostaną punkty w Programie (dalej „Punkty”), na zasadach wskazanych w ust.2. Liczba Punktów przyznawanych za zakup poszczególnych Produktów określona została w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Celem uzyskania Punktów Uczestnik w okresie od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia 14 września 2016 r. powinien zarejestrować zakup Produktu za pośrednictwem Serwisu w zakładce pod adresem: https://programatorbeko.pl/strefapunktow/rejestracja-produktu , z tym zastrzeżeniem, że rejestracja powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty zakupu Produktu.
 3. W Programie jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie jedną chłodziarkę oraz maksymalnie jedną zmywarkę, stanowiącą Produkt w rozumieniu niniejszego regulaminu. Rejestracja zakupu Produktu w ramach Programu wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji oferowanych przez Organizatora lub Beko za wyjątkiem promocji 5-letniej gwarancji.
 4. Po weryfikacji i potwierdzeniu zakupu Organizator przyzna Uczestnikowi odpowiednią liczbę Punktów, które zostaną zapisane na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika.
 5. Liczba rejestracji Produktów w ramach Programu jest ograniczona do 5.000 rejestracji. W przypadku, gdy liczba rejestracji przekroczy 5.000 o przyznaniu Punktów Uczestnikowi decydować będzie pierwszeństwo dokonania rejestracji Produktu przez Uczestnika.
 6. Punkty upoważniają Uczestnika do dokonania zakupu on-line wybranych towarów z rabatem. Zakup on-line następować będzie za pośrednictwem sklepu internetowego będącego właścicielem Organizatora i prowadzonego w Serwisie pod adresem: programatorbeko.pl/strefapunktow (dalej „Sklep”).
 7. Punkty nie stanowią ekwiwalentu pieniądza, nie podlegają wymianie na pieniądze, jak również nie posiadają zdolności umarzania wierzytelności.
 8. Ważność Punktów wygasa w dniu 30 września 2016 r. Punkty, które nie zostały wykorzystane przez Uczestnika w celu uzyskania rabatu na zakupu towarów w Sklepie w powyższym terminie, przepadają.
§ 3
Sklep i sprzedaż towarów
 1. Uczestnikom Programu Organizator oferuje możliwość dokonania zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu na zasadach opisanych poniżej. Sprzedawcą towarów jest Organizator.
 2. Możliwość dokonania zakupu towaru w Sklepie obejmuje okres od dnia 10 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. W tym okresie Uczestnik może złożyć zamówienie na towar dostępny w Sklepie.
 3. Uczestnik dokonując zakupu w Sklepie w zamian za Punkty uzyskane w Programie jest uprawniony do uzyskania rabatu. Cena każdego towaru po uwzględnieniu przysługującego Uczestnikowi rabatu wynosi 5 zł brutto. Warunkiem dokonania zakupu z rabatem jest posiadanie pełnej liczby Punktów niezbędnych do uzyskania rabatu na zakup towaru.
 4. Towary w Sklepie są szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu, 14 w szczególności podane zostały informacje o właściwościach towaru oraz zdjęcia towaru. Na stronie internetowej Sklepu wskazana została również:
  1. cena towaru przed rabatem,
  2. liczba Punktów niezbędna do uzyskania rabatu na zakup towaru,
  3. cena towaru po odjęciu rabatu.
 5. Zamówienie na towar składane jest po zalogowaniu w Serwisie oraz po wypełnieniu formularza dostępnego w Sklepie, w tym podania danych niezbędnych do wysyłki towaru. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu i 24h na dobę. Ostatnim dniem składania zamówień jest dzień 30 września 2016 r.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru towaru z dostępnej w momencie składania zamówienia oferty Sklepu oraz ilości, w zależności od ilości zgromadzonych Punktów, 14 następnie dokonać potwierdzenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia nastąpi weryfikacja liczby Punktów posiadanych przez Uczestnika oraz przyznania Uczestnikowi rabatu na zamówione towary.
 7. Po złożeniu zamówienia i poprawnej weryfikacji punktów Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenia złożenia zamówienia zawierające informacje odnośnie zamówionego towaru, ilości towaru, ceny oraz wysokości udzielonego Uczestnikowi rabatu w zamian za Punkty, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.
 8. Złożenie zamówienia i otrzymanie potwierdzenia przez Uczestnika stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży towaru zawartą pomiędzy Organizatorem 14 Uczestnikiem.
 9. Termin realizacji złożonego przez Uczestnika zamówienia wynosi do 60 dni od daty pozytywnej weryfikacji zamówienia uwzględniającego rabat oraz zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora kwoty stanowiącej cenę towaru po rabacie. Towary dostarczane są przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Organizatora, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..
 10. Do każdego przesyłanego towaru dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.
 11. Wszystkie ceny na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają VAT).
 12. Zapłata ceny za towar możliwa jest:
  1. przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Deutsche Bank SA o numerze 40 1910 1048 2265 0170 2862 0001,
  2. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej w systemie płatniczym PayU.
 13. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie oryginalne i nowe.
 14. Każda rzecz kupiona w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowana na zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. W przypadku wystąpienia wady towaru Uczestnik jest uprawniony do:
  1. wymiany towaru na nowy,
  2. naprawy towaru,
  3. obniżenia ceny za jaką Uczestnik faktycznie nabył towar,
  4. odstąpienia od umowy sprzedaży o ile wada jest istotna.
 16. W celu złożenia reklamacji Uczestnik zgłasza Organizatorowi zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonania opisu wady oraz określenie swojego żądania. W przypadku żądania obniżenia ceny, Uczestnik określa dodatkowo kwotę, o jaką cena za którą towar rzeczywiście nabył ma zostać obniżona.
 17. W przypadku żądania w ramach reklamacji wymiany lub naprawy towaru, bądź odstąpienia od umowy z uwagi na istotną wadę towaru wraz z reklamacją Uczestnik powinien dostarczyć na koszt Organizatora reklamowany towar.
 18. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 19. W razie pozytywnego rozpatrzenia żądania wymiany lub naprawy towaru Organizator wyśle niezwłocznie do Uczestnika na swój koszt towar naprawiony lub nowy. W przypadku uwzględnienia żądania o obniżenie ceny Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę określoną przez niego w żądaniu, nie później niż w terminie 14 dni od uwzględnienia żądania.
 20. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) tj, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, składając Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie na piśmie Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Formularz, o którym mowa w zdaniu poprzednim dostępny jest także na stronie internetowej Sklepu o adresie: https://programatorbeko.pl/strefapunktow/media/odstapienieodumowy.pdf .
 21. Do zachowania terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy aby Uczestnik wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 22. Odstępując od umowy sprzedaży Uczestnik powinien zwrócić towar do Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 23. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Uczestnika, Organizator zwróci należność faktycznie uiszczoną przez Uczestnika za towar. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki Uczestnik zapłacił za towar lub w formie określonej przez Uczestnika w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
§ 4
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator oraz Beko.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzania Programu w zakresie wskazanych w regulaminie programatora korzyści beko. Dane osobowe Uczestników podawane przez Uczestników w celu zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych w § 3 niniejszego regulaminu będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany podczas zakładania konta w Serwisie, jak również zakres danych osobowych podawanych w celu złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Programie oraz do złożenia zamówienia. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
§ 5
Reklamacje w Programie
 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 30 października 2016 r. za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres: promocjabeko@4-all.pl bądź też na piśmie na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).
 2. W reklamacji Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego, 14 także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Ponadto w przypadku reklamacji na piśmie Uczestnik powinien również wskazać swój adres korespondencyjny.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w taki sam sposób w jaki reklamacja została nadesłana.
 4. Postanowienia powyższe w żaden sposób nie uchybiają postanowieniom § 3 w zakresie uprawnień Uczestnika do złożenia reklamacji odnośnie zakupionego towaru.
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego regulaminu każdy Uczestnik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku regulamin umieszczonego w Serwisie pod następującym adresem.
 2. W zakresie wskazanym w § 3 niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Uczestnikiem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 14 w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Warszawa 10.06.2016 r