INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

REGULAMIN PROMOCJI - „KUP PRALKĘ I SUSZARKĘ A ŁĄCZNIK DOSTANIESZ GRATIS”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „KUP PRALKĘ I SUSZARKĘ A ŁĄCZNIK DOSTANIESZ GRATIS”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest BEKO S.A. przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „BEKO”.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji (dalej zwanych: Uczestnikami”) tj. pełnoletnich osób fizycznych, które w okresie trwania Promocji dokonały w punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych marki BEKO jednoczesnego zakupu pralki* oraz suszarki* marki BEKO (dalej zwanych: „Produktami Promocyjnymi”).
 4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji.
 5. Celem Promocji jest zachęcenie Uczestników do realizacji większej ilości transakcji i informowania klientów o możliwości zakupów urządzeń marki BEKO.
 6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie prowadzona w okresie od 31.12.2013 do 31.12.2018 r. Promocja może zostać przedłużona na czas oznaczony.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.programatorbeko.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 2. Nagrodą w Promocji jest poręczny, niezbędny łącznik, umożliwiający łatwe ustawienie pralki* i suszarki* marki BEKO, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Nagrodą”.
 3. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji tj. w dniach od 31.12.2013 r. do wyczerpania zapasów, w punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych dokona jednoczesnego zakupu Produktów Promocyjnych w postaci wybranej pralki* oraz suszarki* marki BEKO oraz zachowa oryginał paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych.
 4. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio w punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych, w którym Uczestnik zakupił Produkty Promocyjne, po okazaniu oryginału paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych.
 5. W przypadku niedostępności Nagrody w punkcie sprzedaży, nagroda zostanie wysłana przez Organizatora najpóźniej w 30 dni po zakupie Produktu Prmocyjnego.
 6. W przypadku zakupu produktów promocyjnych w sklepie internetowym, nagroda zostanie wydana Uczestnikowi Promocji  przez Organizatora.
 7. Nagrody będą wydawane tylko i wyłącznie do rąk własnych Uczestników Promocji. Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.
 8. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).
 9. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
 10. Przyznanie Nagrody nie ma charakteru konkursowego, nie jest również wynikiem przypadku.
 11. Wydanie oraz przekazanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 12. Wartość przekazanych osobom fizycznym nie prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej Nagród zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307), zgodnie z którą wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
 13. Opodatkowanie Nagród należnych osobom fizycznym prowadzącym działalność pozarolniczą następuje na zasadach opodatkowania przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.).
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, a także na potrzeby komunikacji marketingowej BEKO, również w przyszłości. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Uczestnik zachowuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub poprawiania. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

 

§ 3 Nadzór nad przebiegiem Promocji

 1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji, w tym przyznawania Nagród, Organizator wyznaczy osoby, do których zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Promocją oraz przyznawaniem Nagród, rozpatrywanie reklamacji, itp.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: Beko S.A., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu miesiąca po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decydująca jest data stempla pocztowego.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Promocja może zostać zakończona przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem poinformowania wszystkich Uczestników Promocji co najmniej na miesiąc przed jego zakończeniem. Organizator może umieścić informacje w anonsie prasowym. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięć dokonywać będzie Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (np. siły wyższej).
 6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.Organizator Promocji:
Beko S.A.
Ul. Puławska 366
02-819 Warszawa

 

* Lista urządzeń biorących udział w Promocji jest dostępna pod tym linkiem.